Onze bloqs

Alles weergeven

Algemeen

Zorg

Werk

bloq: Basis

Het bloq: Basis bevat alle basisfunctionaliteiten die noodzakelijk zijn voor het gebruik van bloqs o.a.:

 • Meldingen en signaleringen van kritieke momenten vanuit alle bloqs
 • Cliëntbeheer
 • Opdrachtgevers- en werkgeversbeheer
 • Facturering
 • Gebruikersbeheer/rollen en rechten
 • Medewerkersrapportages
 • Managementdashboard en -prikboard
 • Cliënten-activiteitenbeheer en weekroosterplanning
Lees meer

Een korte beschrijving van de belangrijkste basisfunctionaliteiten:

Meldingen: Alle meldingen en signaleringen die bloqs genereert worden hier beheer. Bloqs genereert meldingen per medewerker en signaleringen per client traject.

Cliënten en diensten: Een overzicht van alle cliënten met de diensten waarvan deze cliënten gebruik maken. Vanuit dit overzicht worden alle cliënten trajecten beheerd.

Opdrachtgevers en werkgevers: Alle opdrachtgevers en werkgevers waar bloqs gebruik van maakt worden hier beheerd.

Facturering: Facturen die gemaakt worden van de verschillende trajecten in bloqs zijn hier samengebracht. Facturen kunnen hier verzonden worden (via email) naar de opdrachtgevers en betaalde facturen kunnen worden afgeboekt. Via het standaard UBL formaat kunnen de facturen ingelezen worden in boekhoudsoftware.

Medewerkers: Het beheer van de medewerkersgegevens en inloggegevens. Elke medewerker heeft een rol in bloqs. Van elke rol kan aangegeven worden wat de rechten zijn in bloqs. Van de medewerkers kunnen meerdere overzichten gemaakt worden met o.a. een integraal caseload/inzet overzicht over alle diensten.

 

bloq: WMO/Jeugdwet

Dit bloq ondersteunt de WMO/Jeugdwet diensten "Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL)" en "Ondersteuning Maatschappelijke Deelname (OMD)". Een selectie van functionaliteiten zijn:

 • WMO-/Jeugdwet-trajectenbeheer
 • Urenregistratie
 • Genereren persoonlijk plan en evaluatie
 • Rapportages en documentbeheer
 • Workflow-/declaratieondersteuning op basis van de I-standaard berichten (automatisch gekoppeld met VECOZO)
Lees meer

De WMO/JW trajecten zoals bloqs die ondersteunt zijn volledig gebaseerd op de i-standaard van zorginstituut Nederland. Deze berichten worden gebruikt voor het communiceren met de opdrachtgevers (gemeentes). Middels de automatische koppeling worden de berichten automatisch naar VECOZO ge-upload en gedownload en dan ingelezen in bloqs. De WMO/JW traject ondersteuning bestaat o.a. uit: Urenregistratie, Declaraties, Traject overzichten (plannen en evaluaties) en traject documentbeheer.

bloq: Zorgcontracten

Dit bloq ondersteunt de zorgactiviteiten in opdracht van een cliënt (PGB) van derden (Onder aanneming). De volgende functionaliteiten zijn in dit bloq opgenomen:

 • Ondersteuning persoonsgebonden budget (PGB)
 • Ondersteuning onderaannemingstrajecten (OA)
 • Urenregistratie en -declaratie
 • Genereren persoonlijk plan en evaluatie
 • Rapportages en documentbeheer
Lees meer

bloq: Algemeen traject

Het bloq "Algemeen traject" is flexibel in te richten en dat je zelf kunt definiëren. Zo bevat het onder andere de volgende functionaliteiten:

 • Ondersteuning van flexibel in te richten trajecten
 • Traject-afhankelijke doelen, resultaten en activiteiten definiëren
 • Urenregistratie en -declaratie
 • Genereren voortgangsrapportages en evaluaties
 • Rapportages en documentenbeheer
Lees meer

In dit bloq kun je zelf trajecten definiëren, door standaardresultaten en activiteiten aan te maken, specifiek voor jouw trajecten (b.v. jobcoaching, re-integratie etc.). Gebruik je een traject en vul je dit in voor een cliënt?, Dan kan je, afhankelijk van het soort traject, standaardresultaten en activiteiten selecteren, die voor zijn of haar situatie van toepassing zijn. Daarnaast bevat dit bloq de nodige rapportages, een mogelijkheid tot urenregistratie, flexibele facturering en nog veel meer!

bloq: Projecten

Het bloq "Projecten" gaat in tegenstelling tot alle andere diensten niet uit van één cliënt, maar van een project waar meerdere cliënten aan kunnen deelnemen. Het bloq heeft de volgende functies:

 • Projecten definiëren en deelnemers toevoegen
 • Urenregistratie
 • Declaratie/facturatie
 • Rapportages en documentenbeheer
Lees meer

In dit bloq zet je geen traject op voor één client, maar maak je een project aan waaraan meerdere cliënten kunnen deelnemen.

Deze projecten hebben een bepaalde looptijd. Zodra deze is afgelopen. verplaatst het project naar het projectarchief. Je kunt van elk project facturen maken, op project-basis of op basis van het uurtarief.

Urenregistraties, voortgangsrapportages en documentenbeheer kunnen per cliënt worden gemaakt.

bloq: UWV/Re-integratie

Het bloq: UWV/Re-integratie ondersteunt al jouw UWV re-integratie activiteiten. Hierin zijn de volgende functionaliteiten opgenomen:

 • Ondersteuning re-integratieworkflow
 • Genereren van een re-integratieplan en eindrapportage
 • Genereren voortgangsrapportages en evaluaties
 • Urenregistratie en -declaratie
 • Rapportages en documentbeheer
Lees meer

In dit bloq beheer je het UWV/Re-integratie traject (Naar werk, Werk fit maken, Participatie interventie, Bevorderen maatschappelijke deelname, Praktijkassessment en Begeleiding bij scholing) . Naast urenregistratie en documentenbeheer kun je op basis van standaard activiteiten en resultaten het UWV/Re-integratieplan en UWV eindrapport genereren met de UWV templates. Daarnaast kun je voortgangsrapportages plannen en invullen.

bloq: UWV/Jobcoaching

Het bloq: UWV/Jobcoaching ondersteunt de UWV/Jobcoaching activiteiten en heeft de volgende functionaliteiten:

 • Jobcoaching en workflow-ondersteuning
 • Logboek en declaratie
 • Generatie van werkgever-werknemer-beoordelingsrapport
 • Gegevens van UWV-jobportaal inlezen
 • Rapportages en documentbeheer
Lees meer

Met dit bloq kun je naast het invullen van alle jobcoaching-trajectgegevens, urenregistraties en documentbeheer ook beoordelingsrapporten van werknemers en werkgevers invullen. Daarnaast is het mogelijk om een samenvatting per periode te genereren t.b.v. rapportages.

Het UWV/Jobcoaching-traject dat je beheert in dit bloq kun je koppelen met het UWV/Jobcoaching-portaal. Bloqs neemt dan alle geregistreerde uren automatisch van het jobcoaching-portaal over. Zo krijg je een compleet caseload-overzicht per medewerker.

bloq: Documentbeheer

In het bloq: Documentbeheer zijn de volgende functies samengebracht: Administratie, Formulieren en Mediatheek:

 • Administratie documenten opslag en beheer
 • Mediatheek documenten opslag en beheer
 • Formulier documenten opslag en beheer
 • Rapportgeneratie in MS-Word op basis van beschikbare gegevens
Lees meer

Voor alle hoofdfuncties in dit bloq wordt gebruik gemaakt van de standaard bibliotheek functie. Deze functie biedt de mogelijkheid om documenten in secties en onderwerpen te verdelen en te beheren. Voor elke sectie kunnen medewerkers rechten krijgen voor lezen, wijzigen en/of beheer.

Een korte beschrijving van de hoofdfuncties:

Administratie: Administratie documenten in secties en onderwerpen inzien, wijzigen en opslaan.

Mediatheek: Algemene documenten in secties en onderwerpen inzien, wijzigen en opslaan.

Formulieren: Standaard formulieren in secties en onderwerpen inzien, wijzigen en opslaan. Deze formulieren kunnen voorzien worden van markers. Deze markers worden automatisch gevuld door bloqs met de desbetreffende gegevens (o.a. traject, clientgegevens). Deze formulieren kunnen op diverse plaatsen in bloqs worden gebruikt om rapporten te genereren. Dit maakt het mogelijk om te rapporteren in uw eigen huisstijl.

bloq: KMS

In het KMS (Kwaliteit Management Systeem) kunnen procedures opgeslagen en ingezien worden. Het bloq heeft o.a. als functionaliteiten:

 • Opslag kwaliteitsmanagementprocedures
 • Beheer- en revisiebewaking
 • Beschikbaar voor alle gebruikers binnen de organisatie
Lees meer

Voor dit bloq wordt gebruik gemaakt van de standaard bibliotheek functie. Deze functie biedt de mogelijkheid om documenten in secties en onderwerpen te verdelen en te beheren. Voor elke sectie kunnen medewerkers rechten krijgen voor lezen, wijzigen en/of beheer.

Deze bibliotheek functie wordt in dit bloq gebruikt om kwaliteitsprocedures op te slaan en te beheren.

De kwaliteitsprocedures kunnen voorzien worden van een revisie datum. Als deze datum verloopt wordt dit door bloqs gemeld zodat een nieuwe reviesie van deze procedure gemaakt kan worden.

bloq: Human Resources (HR)

Het bloq: Human Resources bevat additionele medewerker functies op het gebied van personeelsbeleid. Het bloq bevat de volgende functies:

 • Verlof- en ziekteregistratie
 • Opleidingen, certificaten en registraties beheer
 • Ondersteuning ontwikkel- en caseloadgesprekken
 • Medewerker expertise beheer
 • Werkafspraken
 • Rapportages en Personeelsdocumentbeheer
Lees meer

Een korte beschrijving van de Human Resource (HR) functies:

Verlofkaart/Ziekmeldingen: Het registreren en beheren van het verlof per medewerker. Per jaar word bijgehouden hoeveel van de toegekende verlofuren gebruikt zijn. De geregistreerde verlof uren orden meegenomen in het caseload overzicht van de medewerker.

Bij ziekte van een medewerker wordt de ziektemelding opgenomen in bloqs. Hier kan ook aangegeven worden wanneer de medewerker weer is beter gemeld is. Als een medewerker voor gedeeltelijk beter is kan dit in een percentage aangegeven worden. Dit percentage wordt meegenomen in het caseload overzicht.

Interne werkzaamheden: Interne werkzaamheden (interne projecten) worden beheerd en budgetten kunnen worden toegekend.  Medewerkers kunnen de verzette uren voor deze interne werkzaamheden invullen. De geregistreerde uren worden meegenomen in het caseload overzicht van de medewerker.

Opleidingen: Naast opleidingsdocumenten beheer kunnen hier ook diploma’s, certificaten en registraties van een medewerker beheerd worden. De Jeugdregistraties SKJ wordt ook vermeld in de traject rapportages van JW trajecten.

Expertise: Van elke medewerker kan aangegeven worden op welk niveau hij/zij expertise heeft. Dit expertiserecord kan gebruikt worden tijdens ontwikkel gesprekken. Daarnaast is het ook mogelijk om te zoeken naar medewerkers die bepaalde expertises hebben.

Persoonlijke ontwikkeling: In bloqs kunnen de persoonlijke ontwikkel, jaar en caseload gesprekken vastgelegd en beheerd worden.

Werkafspraken: Naar aanleiding van o.a. ontwikkel gesprekken kunnen werkafspraken gemaakt worden met een medewerker. Als een afspraak verloopt zonder dat deze gereed is gemeld, dan wordt dit door bloqs gemeld.

bloq: Contractbeheer

Het bloq: Contractbeheer ondersteunt het beheren van contracten.

 • Contractdocumentopslag en -beheer
 • Afspraken aanmaken en acties definiëren voor lopende contracten
Lees meer

Contracten kunnen opgeslagen en beheerd worden in bloqs. Contracten hebben een begin en einddatum. Als een contract verlopen is wordt het contract opgenomen in het contract archief en wordt dit door bloqs gemeld. Aan elk contract kunnen acties gekoppeld worden. Als deze actie verloopt zonder dat deze gereed is gemeld, dan wordt dit door bloqs gemeld.